Митнически Агент и Представителство

„Фламинго“ ООД е лицензиран митнически агент No: 401-4. Ние предлагаме пълно митническо представяне на Вашите стоки, преминаващи през територията на Р. България. Екипът ни се състои от висококвалифицирани специалисти, които ще Ви консултират по всички въпроси свързани с вносно-износните и митнически операции.

Съгласно чл.48 от РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2913/92 НА СЪВЕТA относно създаване на Митническия кодекс на Общността, необщностните стоки, представени пред митническите органи, трябва да получат митническо направление в нормативно определени срокове: 45 дни от датата на подаване на митническия манифест за стоки, превозвани с морски транспорт и 20 дни от манифестирането за стоки, превозвани с транспорт, различен от морския. 

Съгласно чл.4, т.15 от същия нормативен акт, проявните форми на митническото направление са:
 Поставяне на стоки под митнически режим – Съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2913/92, митнически режими са:


      Внасяне на стоки в свободна зона или свободен склад – Съгласно чл. 166 от РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2913/92 НА СЪВЕТA относно създаване на Митническия кодекс на Общността, свободните зони и свободните складове са обособени части от митническата територия на Общността или помещения върху нея, в които необщностните стоки за целите на митническото облагане и на мерките на търговската политика при внос се считат за намиращи се извън митническата територия на ЕС. Общностните стоки, въвеждани в тях, могат да ползват мерките, предвидени и прилагани при износ на стоки. С цел осигуряване действието на митническия контрол, границите, входните и контролно-пропускателните пунктове на свободните зони и складове подлежат на митнически надзор. Продължителността на престоя на стоките в тях е неогрничена. Изнесените стоки от свободните зони и складове могат да бъдат реекспортирани извън митническата територия на Общността или въведени в останалата част от нея, получавайки едно от останалите митнически направления.
     В свободните зони и складове са разрешени всякакви дейности с промишлен или търговски характер, както и извършването на услуги при спазване разпоредбите на митническото законодателство, но след предварително уведомление на митническите органи за това.
      Реекспорт – Представлява изнасяне на вече въведени на митническата територия на ЕС необщностни стоки, за които оставянето на територията на Общността е неизгодно или неоправдано, или по повод приключване на временен режим. При реекспорт се прилагат формалностите за изнасяне на стоки и мерките на търговската политика. Важна особеност при реекспорта, е че се изисква 100%-но обезпечение на потенциалните митни сборове за стоките, дължими при евентуално неспазване разпоредбите на режим транзит или отклоняването им от митнически надзор. Обезпечението се извършва с ефективна (депозит в лв.) или банкова гаранция, издадена в полза на отправното митническо учреждение. Транзитната операция не подлежи на обезпечение, когато стоките се превозват под покритието на Карнет TIR или Карнет АТА, тъй като те по своята същност представляват международни гаранционни документи.

      Унищожаване на стоки - Митническите органи трябва да бъдат уведомени предварително в писмено искане от страна на заинтересованото лице за унищожаването на стоките. Те задължително присъстват на унищожаването, като отбелязват върху декларацията или друг документ вида и количеството на отпадъците и остатъците, с цел определяне елементите за облагане, приложими за тях при даване на друго митническо направление.

      Изоставяне на стоки в полза на държавата – Изоставянето на стоки в полза на държавата става също след разрешение от страна на митническите органи. Както унищожаването на стоки, така и изоставянето им не трябва да води до никакви разходи за държавата.

 
Всички лица, които взаимодействат с митническите органи на територията на Общността са задължени да направят регистация за получаване на ЕОРИ (EORI) номер, по смисъла на Наредба № Н-4 от 03.06.2009 г.
необходими документи за задействане на внос или износ
бланка пълномощно за митническо представителство 
регистационна форма за получаване на ЕОРИ (EORI) номер
Глава 6 на Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, изменен с Регламент (ЕО) № 312/2009 на Комисията

 

Свържете се с нас, ако се нуждаете от митнически агент!